چگونه یک دیش را به دو یا چند رسیور متصل کنیم ؟

استفاده از یک دیش برای چند رسیوربرای این کار کافیست از LNB هایی با دو یا چند خروجی استفاده کنید . در بازار ایران معمولا به این نوع از LNB ها چند سوزنه گفته میشود . مدل های رایج در بازار دو سوزنه و چهار سوزنه و هشت سوزنه هستند . اما باید به این نکته توجه کنید که قدرت سیگنال تمام مدل های چند سوزنه مقداری از LNB های تک سوزنه کمتر استچگونه یک دیش را به دو یا چند رسیور متصل کنیم ؟چند رسیور با یک دیش