ماهواره مبدا چیست ؟از ماهواره مبدا برای قراردادن موتور دیش گردان در نقطه 0 (شروع) استفاده میشود . نقطه 0 همان طول جغرافیایی یک منطقه است . برای اینکه دیش گردان به طور صحیح به سمت ماهواره های شرق و غرب حرکت کند ابتدا باید نقطه 0 را برای آن تنظیم کنیم ، در غیر اینصورت دیش بر روی ماهواره مورد نظر قرار نخواهد گرفت .
ماهواره مبدا به طول جغرافیایی یک منطقه بستگی دارد ، نزدیک ترین ماهواره به طول جغرافیایی یک شهر به عنوان ماهواره مبدا در نظر گرفته میشود.
مثال : طول جغرافیایی استان کرمانشاه 47.09 است ، نزدیک ترین ماهواره به این عدد ماهواره آذراسپیس واقع در 46 درجه شرقی است . بنابراین نصب اولیه دیش را بر روی ماهواره آذر اسپیس انجام میدهیم و برای حذف اختلاف 1.09 درجه ای (47.09 منهای 46) دیش را حدود 1.5 سانتی متر به شرق حرکت میدهیم تا دقیقا در نقطه 0 قرار بگیرد.
مثال دیگر : شهر مشهد در طول جغرافیایی 59.58 قرار دارد . نزدیک ترین ماهواره به این درجه اینتلست 902 واقع در 62 درجه شرقی است. نصب اولیه دیش را بر روی اینتلست انجام داده و سپس 2.5 درجه به غرب حرکت میدهیم تا موتور در نقطه 0 قرار بگیرد


www.habib.ir

پایان مطلب ماهواره مبدا چیست ؟
برگشت به صفحه قبل