●ادامه ي سرويس و تعمير موتورسيكلت هوندا 125 يا CG110پياده و سوار كردن موتور:موتور را به ترتيب زير پياده كنيد و به طريق عكس، آن را جمع نماييد.

- واير شمع را بر داريد.  - سيم كلاچ و دور سنج را ( اگر در يك كابل واحد به كار رفته باشند ) باز كنيد.  - لوله اگزوز را باز كنيد. در محلي كه لوله به موتور بسته مي شود يك واشر و دو مهره و در طرف شاسي يك پيچ و يك مهره به كار رفته است. - كاربراتور را باز كنيد. - ركاب را جدا كنيد. -پدال تعويض دنده را باز كنيد. - در پوش محفظه چپ را باز كنيد. - زنجير را پياده كنيد. - فيش سيم ها را باز نماييد. - روغن موتور را خالي كنيد.  - پيچ هاي بدنه موتور را به ترتيب E,D,C,B,A  و مطابق شكل باز كنيد. اين پيچ ها در موقع جمع كردن موتور با گشتاور  2000 تا 3000 نيوتن سانتيمترسفت شوند.  
سوار كردن موتور عكس پياده كردن آن است.

ترتیب پیاده کردن قطعات موتورسیکلت
جدول مشخصات موتور

رديف شرح اندازه ها
1 دهانه سيلندر درنوع CG110  مساوي 00/52 تا 01/52 ميليمتر يا 0472/2 تا 0476/2  اينچ. حد اكثر قطر سيلندر كه نياز به تعمير دارد 10/52 ميليمتر  در نوع CG125 - مساوي 50/56 تا51/56 ميليمتر يا 2244/2 تا 2247/2  اينچ. حد اكثر قطر سيلندر كه نياز به تعمير دارد 60/56 ميليمتر .
2 بزرگترين قطر پيستون در نوع CG110 - مساوي 96/51 تا 99/51 ميليمتر يا 0457/2 تا 0468/2  اينچ .حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 80/51 ميليمتر. در نوع CG125 - مساوي 45/56 تا 48/56 ميليمتر يا 2225/2 تا 2237/2  اينچ. حد اقل قطر قابل قبول 35/56 ميليمتر .
3 گژنپين 99/14 تا 00/15 ميليمتر يا 5903/0 تا 5906/0 اينچ.حد اقل قطر قبول 96/14 ميليمتر.
4 سوراخ تكيه گاه گژنپين  00/15 تا 01/15 ميليمتر يا 5907/0 تا 5909/0 اينچ . حد اكثر قابل قبول 04/15 ميليمتر.
5 لقي جانبي رينگ پيستون رينگ بالا:03/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0012/0 تا 0020/0 اينچ. رينگ دوم : 02/0 تا ميليمتر يا 0008/0 تا 0020/0 اينچ . حد اكثر لقي مورد نياز براي تعمير 10/0 ميليمتر.
6 فاصله دهانه رينگ رينگ بالا و دوم: 15/0 تا 35/0 ميليمتر يا 0059/0 تا 0138/0 اينچ . حد اكثر فاصله مورد نياز براي تعمير 60/0 ميليمتر.
7 ضخامت رينگ
در موتور CG110 رينگ بالا: 20/1 تا 22/1 ميليمتر يا 0472/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 15/1 ميليمتر . رينگ دوم : 20/1 تا 25/1 ميليمتر يا 0472/0 يا 0492/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 15/1 ميليمتر .
در موتور CG125 رينگ بالا و دوم : 50/1 تا 52/1 ميليمتر يا 0591/0 تا 0598/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 45/1 ميليمتر.
8 طول ميل تاپيت  15/14 تا 45/141 ميليمتر يا 5571/5 تا 5689/5 اينچ حد اقل طول مورد نياز براي تعمير 00/141 ميليمتر.
9 اهرم L شكل روي بادامك قطر داخلي محور 00/12 تا 02/12 ميليمتر يا 4724/0 تا 4731/0 اينچ حد اكثر قطر مورد نياز براي تعمير 05/12 ميليمتر
10 محور اهرم L شكل قطر خارجي محور 97/11 تا 99/11 ميليمتر يا 4715/0 تا  4722/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز جهت تعمير 95/11 ميليمتر.
11 طول آزاد فنر داخلي سوپاپ 5/33 ميليمتر يا 319/1 اينچ حد اقل طول مورد نياز براي تعمير 0/30 ميليمتر
12 طول آزاد فنر خارجي سوپاپ 9/40 ميليمتر يا 610/1 اينچ . حد اقل طول مورد نياز براي تعمير 8/39 ميليمتر .
13 لقي بين ساق سوپاپ گاز و راهنماي آن 01/0تا 03/0ميليمتر يا 0004/0 تا 0014/0 اينچ حداكثر لقي مورد نياز براي تعمير 12/0 ميليمتر
14 لقي بين ساق سوپاپ دود و راهنماي آن 03/0 تا 05/0ميليمتر يا 0012/0 تا0022/0 اينچ حد اكثر لقي مورد نياز براي تعمير 14/0ميليمتر
15 پهناي سيت سوپاپ 2/1 تا5/1ميليمتر يا 047/0تا059/0 اينچ حد اكثر پهناي مورد نياز براي تعمير 2 ميليمتر
16 قطر ساق سوپاپ گاز 45/5 تا 46/5ميليمتر يا 2146/0 تا 2175/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 42/5 ميليمتر
17 قطر ساق سوپاپ دود 43/5تا 44/5ميليمتر يا 2138/0 تا 2167/0 اينچ حد اقل قطر مورد نياز براي تعمير 40/5 ميليمتر
18 فشار تراكم 10 تا 12 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع يا 142 تا 170  PSi
19 مقادير گشتاور بستن سر سيلندر به بلوكه سيلندر با پيچ M8 با گشتاور (230 تا 280 ) كيلوگرم سانتيمتر . پيچ هاي محور اهرم L شكل ( 180 تا 230 ) كيلوگرم سانتيمتر .

قطعات موتور :
رعايت نكات توصيه شده در شكل زير ، به هنگام جمع كردن قطعات الزامي است.قطعات زير را مي توان در موقع سوار بودن موتور ، پياده و سوار كرد.

قطعات موتور

تعميرات موتور بدون پياده كردن آن:

روش باز كردن اهرم L شكل :
پيچ 8 ميليمتري روي محور را باز كنيد. - اهرم L شكل را با دست نگه داريد. -محور آن را در جهت فلش نشان داده شده ، خارج كنيد ( مطابق شكل ) . بر رسي و كنترل اهرم L شكل : اهرم L شكل دستگاه سوپاپ را از نظر ساييدگي ، خرابي و تركيدگي محل تماس با بادامك كنترل نماييد . اندازه گيري قطر محور اهرم L شكل: محور را در دو جهت 90 درجه ، اندازه گيري نماييد. قطر قابل قبول بين 98/11 تا 99/11 ميليمتر يا 4715/0 تا 4722/0 اينچ است. اندازگيري طول ميل تايپت: ميل تايپت را از دو نظر بررسي مي كنند:- خميدگي نداشتن - طول قابل قبول . طول قابل قبول بين : 15/141 تا 45/141 ميليمتر يا 5571/5 تا 5689/5 اينچ است حد اقل طول قابل قبول : 00/141 ميليمتر . اندازه گيري قطر داخلي اهرم L شكل :قطر داخلي بين 00/12 تا 02/12 ميليمتر يا 4724/0 تا 4731/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 05/12 ميليمتر .

روش نصب اهرم L شكل :
محور را طوري در محل خود جا بزنيد كه سوراخ 8 ميليمتري روي آن در امتداد پيچ 8 ميليمتري قرار گيرد . سپس پيچ M8 را محكم نماييد. روش پياده كردن پيستون ها : سر سيلندر موتور راباز كنيد:  - ميل لنگ را بچرخانيد تا پيستون از داخل بلوكه خارج شود. - پارچه تميزي زير پيستون پهن كنيد تا از افتادن خار گژنپين در داخل موتور جلوگيري شود. آنگاه خار را بيرون آوريد . - پس از خارج نمودن گژنپين ، پيستون را از شاتون جدا كنيد. - رينگ ها را از روي پيستون جدا سازيد . اندازه گيري دهانه سيلندر :در موتور CG110 قطر دهانه بين 00/52 تا 01/52 ميليمتر يا 0472/2 تا 0476 /2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 10/52 ميليمتر 0512/2 اينچ در موتور CG125 قطر دهانه بين 50/56 تا 51/56 ميليمتر يا 2244/2 تا 2247/2 اينچ . اندازه گيري قطر پيستون: در موتور CG110 بزرگترين قطر بين 96/51 تا 99/51 ميليمتر يا 0457/2 تا 0468/2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 80/51 ميليمتر در موتور CG125 : بزرگترين قطر بين 45/56 تا 48/56 ميليمتر يا 2225/2- 2237/2 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 35/56 ميليمتر . چهار نوع پيستون اور سايز  در اختيار مي باشد كه افزايش اندازه پيستون ها مرحله اي است. و از 25/0 ميليمتر تا 00/1 ميليمتر مي رسد. اندازه گيري قطر گژنپين : قطر گژنپين بين 99/14 تا 00/15 ميليمتر يا 5903/0 تا 5906/0 اينچ است. حد اقل قطر قابل قبول : 96/14 ميليمتر . اندازه گيري تكيه گاه گژنپين: قطر داخلي تكيه گاه بين 00/15 تا 01/15 ميليمتر يا 5907/0 تا 5909/0 اينچ است. حد اكثر قطر قابل قبول : 04/15 ميليمتر . اندازه گيري لقي جانبي رينگ پيستون :  رينگ بالا: 03/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0012/0 تا 0020/0 اينچ. رينگ دوم : 02/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0008/0 تا 0020/0 اينچ. حد اكثر اندازه قابل قبول : 10/0 ميليمتر . اندازه گيري فاصله دهانه رينگ هاي پيستون: - دهانه رينگ بالا و دوم : 15/0 تا 35/0 ميليمتر يا 0138/0 تا 0059/0 اينچ. - حد اكثر فاصله قابل قبول : 60/0 ميليمتر - چهار نوع رينگ اور سايز متناسب با پيستون هاي اور سايز به كار رفته است كه اندازه هاي مرحله اي از 25/0 تا 00/1 ميليمتر افزايش مي يابد. اندازه گيري ضخامت رينگ ها: رينگ بالا: در موتور CG110  بين 20/1 تا 22/1 ميليمتر يا 0472/0 تا 0480/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 15/1 ميليمتر.  در موتور CG125 بين 50/1 تا 52/1 ميليمتر يا 0591/0 تا 0598/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 451/1 ميليمتر.  رينگ دوم : در موتور CG110 بين 20/1 تا 25/1 ميليمتر يا 0472/0 تا 0492/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 15/1 ميليمتر . در موتور CG125  بين 50/1 تا 52/1 ميليمتر يا 0591/0 تا 0598/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 45/1 ميليمتر .

باز کردن اهرم ال شکل موتور سیکلت

روش سوار كردن پيستون و رينگ ها:

روي رينگ ها علايم N و R و T حك شده است ، اين علايم بايد به طرف بالا قرار گيرد. دهانه رينگ ها نسبت به هم با زاويه 120 درجه نصب مي شود كه در شكل موقعيت صحيح آن نشان داده شده است. روش باز و بسته كردن دستگاه سوپاپ:  به وسيله فنر جمع كن مخصوصي كه در شكل ديده مي شود، مي توان خار پشت بشقابك فنر سوپاپ را خارج نمود . فنر جمع كن را زياد تر از اندازه سفت نكنيد زيرا راهنماي سوپاپ را معيوب مي كند. - مارپيچ فنر خارجي سوپاپ در يك انتها جمع تر است. قسمت مارپيچ جمع تر را به طرف سر سيلندر قرار دهيد. در زير راهنماي سوپاپ دو عدد واشر قرار مي گيرد. در موقع نصب كردن راهنما ، واشر ها را فراموش نكنيد.  راهنماي سوپاپ را به وسيله ميله تكيه گاهي مخصوص و از طرف داخل رو به خارج ، از سر سيلندر خارج كنيد.  براي جا زدن راهنما از ابزار مخصوص ديگري استفاده نماييد و از طرف خارج، آن را در سر سيلندر جا بزنيد. راهنماي نو، پس از نصب شدن بايد برقو زده شود. با توجه به مشخصات و اندازه هاي داده شده ، برقوي مناسبي انتخاب نمايي و راهنما را برقو بزنيد. اندازه گيري طول آزاد فنر هاي سوپاپ: فنر هاي بيروني هر دو سوپاپ گاز و دود ، 9/40 ميليمتر يا 610/1 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول: 8/39 ميليمتر .فنر هاي داخلي هر دو سوپاپ گاز و دود ، 5/33 ميليمتر يا 319/1 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 0/30 ميليمتر.

روش سوار کردن رینگ و پیستون

اندازه گيري لقي راهنماي سوپاپ :

سوپاپ گاز : 01/0 تا 03/0 ميليمتر يا 0004/0 تا 0014/0 اينچ است . حد اكثر اندازه قابل قبول : 12/0 ميليمتر سوپاپ دود : 03/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0012/0 تا 0022/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول : 14/0 ميليمتر. اندازه گيري مقدار نشست سوپاپ: سيت سوپاپ داراي سه سطح برش است كه زوياي آن ها عبارتند از : برش اول با زاويه 5/37 درجه  برش دوم با زاويه 5/63 درجه و برش سوم با زاويه 45 درجه .  سيت سوپاپ را با دستگاه سيت تراش اصلاح مي كنند. موقعي كه سطوح تماس سوپاپ با سيت آن ساييدگي يكنواخت نداشته باشد عمل آب بندي سوپاپ رضايت بخش نخواهد بود. عرض نشست سوپاپ دود و گاز : 2/1 تا 5/1 ميليمتر يا 047/0 تا 059/0 اينچ است. حد اكثر اندازه قابل قبول: 0/2 ميليمتر . اندازه گيري قطر ساق سوپاپ: سوپاپ گاز:45/5 تا 46/5 ميليمتر يا 2146/0 تا 2175/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول : 42/5 ميليمتر . سوپاپ دود : 43/5 تا 44/5 ميليمتر يا 2138/0 تا 2167/0 اينچ است. حد اقل اندازه قابل قبول: 40/5 ميليمتر . روش نصب سيستم سوپاپ: سوپاپ ها را پس از تعمير و آب بندي به روش عكس باز كردن آن روي سر سيلندر نصب كنيد. با لستفاده از واشر نو سر سيلندر را روي سيلندر نصب كنيد. ( پيچ هاي سر سيلندر را به طور ضربدري سفت نماييد.) در موقع سفت كردن پيچ هاي سر سيلندر به مقدار گشتاور مجاز در كاتالوگ موتور توجه كنيد. موتور را براي روشن شدن آماده كنيد.  اندازه گيري فشار تراكم موتور --- شرايط: 1- موتور بايد در حالت گرم اندازه گيري شود. 2- ساسات را در حالت كاملا" باز قرار دهيد. 3- دسته گاز را تا انتها بپيچانيد. 4- فشار سنج مناسبي در محل شمع به موتور ببنديد. 5- هندل را به طور كامل به پايين فشار دهيد. اندازه فشار تراكم موتور: 0/10 تا 0/12 كيلو گرم بر سانتيمتر مربع يا 170 تا 142 پوند بر اينچ مربع. علل كمبود فشار تراكم:  نشتي داشتن سوپاپ ها  - خراب بودن و چسبيده بودن رينگ ها  - سوخته بودن واشر سر سيلندر - غلط بودن فيلر سوپاپ ها . علل افزايش فشار تراكم : غالبا" علل اصلي افزايش فشار تراكم ، رسوبات كربن در محفظه احتراق و كف پيستون مي باشد. در اين حالت لازم است موتور براي بررسي كامل، مورد توجه قرار گيرد.

اندازه گیری لقی راهنمای سوپاپ

روش پياده كردن اويل پمپ و كلاچ :

اين عمليات را مي توان در موتور پياده نشده انجام داد و قبلا" لازم است روغن موتور را تخليه كرد. 

مدار روغن موتورسیکلت

- در پوش طرف راست را باز كنيد. - در پوش (1) روتور را كه با سه پيچ به محفظه فيلتر بسته مي شود باز كنيد. - مهره ضامن (2) روي محور را باز كنيد. اين مهره با گشتاور 4000 تا 5000 نيوتن سانتيمتر سفت مي شود. - مجموعه اويل پمپ (3) را از پايين محور خارج نماييد. صفحه محرك كلاچ (4) را كه چهار عدد پيچ دارد، باز كنيد. - خار فنر (5) را از روي محور خارج نماييد. قطر خار 20 ميليمتر است. - مجموعه صفحات كلاچ و ديسك هاي بين آن ها را از بدنه كلاچ ، خارج نماييد. - واشر پشت صفحات را كه به منظور ايجاد فاصله نسبت به بدنه كلاچ نصب مي شود ، در آوريد. - محور تعويض دنده را خارج نماييد. - بادامك تعويض دنده را با باز كردن پيچ مركزي آن در آوريد. - قطعه ضامن كننده كاسه كلاچ را با باز كردن تنها پيچ آن باز كنيد.

اجزای کلاچ

روش پياده و سوار كردن دستگاه كلاچ و روتور فيلتر:

عمليات زير ، بدون پياده كردن موتور انجام مي شود: - با ابزار نشان داده شده در شكل كلاچ را طوري مهار كنيد كه حركت چرخشي نكند. - مهره 16 ميليمتري ضامن كننده سر روتور را با آچار نشان داده شده باز كنيد. - به روش عكس دستگاه كلاچ و روتور را سوار كنيد. روش پياده و سوار كردن اويل پمپ: - دنده محرك پمپ را طوري قرار دهيد كه دو پيچ بدنه پمپ از شكاف بدنه ديده شود. - با آچار چهار سوي دسته بلند دو عدد پيچ چهار سو را باز كنيد تا مجموعه اويل پمپ باز شود. - محور داراي قسمت صافي است كه در ياتاقان در پوش عقب در يك وضعيت جا مي رود. به علاوه درپوش عقب پمپ و بدنه پمپ با زايده اي به هم متصل مي شوند.  در شكل مجموعه صفحات كلاچ و ديسك هاي فشاري و بدنه كلاچ ديده مي شود. همچنين مجموعه محور تعويض دنده را در دو حالت پياده شده و سوار شده نشان مي دهد. شكل زير روش هاي نصب قطعه ضامن كننده كاسه كلاچ و بادامك تعويض دنده را نشان مي دهد. بادامك تعويض دنده با كاسه به وسيله پين در گير مي شود. اندازه گيري روتور پمپ و محفظه آن : - سطوح روي روتور داخلي و خارجي را از نظر خط داشتن بر رسي كنيد و در صورت خراب بودن آن را تعويض نماييد. - لقي بين برجستگي روتور داخلي و خارجي ، 15/0 ميليمتر يا 0060/0 اينچ مي باشد. هر گاه لقي از 20/0 ميليمتر يا 0080/0 اينچ تجاوز كند، پمپ قدرت كافي ندارد و بايد آن را تعويض نمود  - لقي بين رينگ پمپ و بدنه آن نيز 15/0 ميليمتر است و حد اكثر لقي قابل قبول 25/0 ميليمتر مي باشد.


 کلاچ

اندازه گيري طول آزاد فنر كلاچ و قطر صفحه كلاچ:

طول آزاد فنر كلاچ 50/35 ميليمتر و حد اقل طول قابل قبول 20/34 ميليمتر مي باشد. - نيروي فنر در 23 ميليمتر انقباض برابر 8/23 كيلو گرم و حد اقل نيروي قابل قبول 8/21 كيلوگرم است. - ضخامت صفحه كلاچ 90/2 تا 00/3 ميليمتر و حد اقل ضخامت قابل قبول 60/2 ميليمتر . صفحه كلاچ را در صورت خط داشتن زياد و يا تغيير رنگ شديد، بايد تعويض نماييد.

پياده كردن دنده محرك ميل سوپاپ و ژنراتور جريان متناوب ( مگنت ) .
در ضمن باز كردن و بستن فلاويل و ژنراتور بايد توجه شود كه هيچ گونه ذره خارجي به داخل اين قسمت ها راه نيابد و نيز با چكش به اين مواضع ضربه وارد نشود. باز كردن و بستن قسمت هاي زير با نصب بودن موتور بر روي شاسي انجام مي گيرد و به ترتيب زير مي باشد. - در پوش (1) طرف چپ موتور را باز كنيد. - مهره فلاويل (2) را كه با گشتاور 4000 تا 5000 نيوتن سانتيمتر سفت شده باز كنيد.  - استاتور ( 3) ژنراتور را از بدنه موتور جدا نماييد.  - محور چرخ دنده ( 4 ) محرك ميل بادامك را در آوريد.  - ژنراتور ها به دو صورت دو و سه بوبينه مي باشد لذا در موقع تعويض بايد به اين مساله توجه شود. روش پياده و سوار كردن فلاويل: مراحل زير نياز به پياده كردن موتور ندارد.  مهره 12 ميليمتري مركزي فلاويل را با نگهداشتن فلاويل به وسيله آچار مخصوص باز كنيد. هرگز از چكش براي خارج ساختن فلاويل استفاده نكنيد.  پس از باز كردن مهره وسط فلاويل را با ابزار فلاويل كش بيرون بكشيد. روش نصب سيم خنثي : انتهاي سيم خنثي را با جمع كردن فنر در سوراخ محور قرار دهيد و با رها نمودن فنر سيم را روي آن تثبيت نماييد. روش جا زدن دنده ميل بادامك : دو علامت موجود در روي دنده ميل بادامك و دنده تايمينگ را هماهنگ كرده دنده ها را در اين حالت نصب نماييد . پلاتين هاي مدار جرقه: وضع پلاتين هاي مدار جرقه و عايق بندي آن به وسيله واشر ها در شكل ديده مي شود. اندازه گيري ارتفاع بادامك : ارتفاع بادامك بين 768/32 تا 928/32 ميليمتر يا 2900/2 تا 2964/1 اينچ مي باشد. حد اقل فاصله قابل قبول 628/32 ميليمتر است. اندازه قطر داخلي چرخ دنده ميل بادامك : قطر داخلي چرخ دنده 00/12 تا 02/12 ميليمتر يا 4724/0 تا 4731/0 اينچ است. اندازه قطر محور چرخ دنده ميل بادامك : قطر محور چرخ دنده 97/11 تا 98/11 ميليمتر يا 4711/0 تا 4718/0 اينچ است. لقي بين محور و قطر داخلي چرخ دنده: لقي محور و يا تاقان داخلي چرخ دنده بين 02/0 تا 05/0 ميليمتر يا 0006/0 تا 0020/0 اينچ مي باشد. حد اقل لقي قابل قبول 06/0 ميليمتر است.

مگنت موتورسیکلت

پایان تعمییر و سرویس موتور سیکلتبرگشت به صفحه قبل

برگشت به صفحه اول سايت Home

www.habib.ir