اوريفيس( نازل ) و رگولاتورگاز مصرفي وسائل گاز سوز از دو منبع تأمين مي شود .

الف- گاز مايع - گاز قابل اشتعال را با فشار بداخل كپسول هدايت مي كنند ودر اثر اين فشار و كاهش حرارت، گاز به حالت مايع در مي آيد. تقريبا" نيمي از كپسول را گاز مايع اشغال نموده و نيم ديگر بصورت گاز مي باشد. هنگامي كه شير گاز كپسول را باز مي كنيد گاز از روي سطح مايع خارج مي شود و بتدريج مايع داخل كپسول تبديل به گاز مي گردد.
ب- گاز طبيعي - كه همان گاز موجود در شبكه گاز رساني شهري است.اين گاز مخلوطي است از گازهاي هيدروكربن وغير هيدروكربن كه بطور طبيعي بوجود آمده واغلب همراه با نفت در خلل و فرج لايه هاي زير زميني يافت مي شود . گازهاي تشكيل دهنده گاز طبيعي عبارتند از حدود 86 در صد متان 10 در صد اتان و بقيه آن گازهاي ديگر . گاز بدست آمده از چاه را پس از عملياتي كه روي آن انجام مي دهند به داخل لوله ها پمپاژ مي كنند.
وسايلي كه با گاز مايع يا گاز طبيعي كار مي كنند تفاوت چنداني با هم ندارند. تنها تفاوت آن ها در نازل (اوريفيس ) و يا به گفته تعميركاران ژيگلور مي باشد.

اوريفيس ( نازل ) چيست ؟


نازل را مي توان آخرين قطعه متصله از مسير هدايت گاز از كپسول يا شبكه تا محل سوخت دانست.جنس نازل معمولا" از آلياژ برنج است كه سوراخ ريزي با قطر استاندارد براي وسيله مورد نظر در آن ايجاد شده است . نازل بعد از شير كنترل ها قرار مي گيرد و گاز را به داخل محفظه مخلوط گاز و هوا تزريق مي كند . اندازه قطر سوراخ نازل ها با توجه به چگالي گاز منطقه و نوع وسيله گاز سوز (از نظر مقدار مصرف) تعيين مي گردد.

نازل ( اوریفیس

چون فشار گاز طبيعي (گازشبكه ) نسبت به فشار گاز كپسول هاي محتوي گاز مايع كمتر است لذا قطر سوراخ نازل را بيشتر مي گيرند.لازم به تذكر است كه در هنگام تبديل وسيله گاز سوزي كه با گاز كپسول كار مي كرده به گاز شهري بايد سوراخ نازل را با مته گشادتر كرد و يا بايد نازل ها را با نازل هاي مخصوص گاز شهري تعويض نمود. چنانچه اوريفيس دستگاه قابل تنظيم باشد مهره اوريفيس را بايد آنقدر باز نمود تا شعله مناسبي ايجاد گردد.تقريبا"سوراخ نازل هاي گاز شهري نسبت به گاز مايع حدود 7 /1 تا 2 برابر بزرگتر است.

جدول نازل

رگولاتور چيست ؟


رگولاتور كه بر روي قسمت خروجي شير كپسول هاي گاز قرار مي گيرد وظيفه دارد كه خروج گاز از كپسول را بطور يكنواخت و با فشاري يكسان تنظيم نمايد. فشار گاز كپسولي كه تازه مورد استفاده قرار مي گيرد با فشار گاز كپسولي كه چندي است از آن استفاده مي شود يكسان نيست ورگولاتور مي تواند اين فشار را تعديل نمايد. شكل ظاهري رگولاتور ها تفاوت دارد اما اصول كارشان يكسان است . اين وسيله به كمك يك صفحه لاستيكي (ديافراگم) كه در پشت آن يك فنر قرار دارد و يك پيچ كنترل در پشت فنر ، دائما" فشار گاز خروجي را كنترل مي كند بر روي بعضي از رگولاتور هاي فشار قوي كه قابل تنظيم هستند فشار سنج نيز نصب شده است .تا فشار موجود قابل مشاهده باشد. در شكل زير چند نمونه رگولاتور را ملاحظه مي كنيد.

Regulator

پایان مطلب اوريفيس و رگولاتور Regulator


از وب سایت حبیب

برگشت به صفحه قبل