سرویس و تعمیر آبگرمكن نفتي
Oil water heater service and repair


 
در آبگرمكن هاي نفتي ،نفت منبع پس از عبور از كاربراتور بوسيله لوله هاي رابط به اجاق (محفظه احتراق ) مي رسد و در آنجا در مجاورت هوايي كه از روزنه هاي اجاق وارد مي شود ، مشتعل شده و ايجاد حرارت مي كند.

ساختمان و اجزاء آبگرمكن نفتي :

1- ژاكت يا بدنه خارجي كه از ورق آهن سياه كه به شكل استوانه يا مكعب كه در وسط آن محلي براي عبور دودكش تعبيه گرديده ، ساخته شده است. روي ژاكت سوراخ هايي جهت نصب اتصالات و لوله ها و كنترل ها و در يچه بازديد جهت دسترسي به اتاقك احتراق پيش بيني شده است. ژاكت را به منظور زيبايي و جلوگيري از زنگ زدن به روش هاي گوناگون رنگ آميزي مي كنند.

2- كف آبگرمكن شامل صفحه و پايه مدور نگهدارنده است كه از ورق آهن فرم داده شده ساخته شده است. روي پايه ،ژاكت ،مخزن آبگرمكن،اتاقك احتراق نصب مي شود.

3- مخزن اصلي كه از ورق گالوانيزه به ضخامت 3 تا 4 ميليمتر كه بصورت استوانه اي شكل با قاعده هاي محدب فوقاني و مقعر تحتاني ساخته مي شود. در وسط مخزن جاي دودكش تعبيه شده است.روي بدنه مخزن بوش هايي در قسمت پايين جهت ورود و خروج و تخليه آب و جاي بالب ترموستات ودر بالا جهت خروج آبگرم و شير اطمينان جوشكاري شده است. مخزن بوسيله پايه استوانه اي شكل روي كف آبگرمكن قرار مي گيرد

4- كاربراتور جهت تنظيم سوخت.

5- ترموستات: كنترل زماني جهت تنظيم درجه حرارت آب مخزن و فرمان به كاربراتور به منظور تنظيم سوخت.

6- اتاقك احتراق كه در زير مخزن اصلي قرار دارد از طرف بالا به دودكش مربوط مي باشد.اتاقك بوسيله پيچ نگهدارنده به كف آبگرمكن محكم مي شود . نفت به وسيله لوله مسي وارد محفظه احتراق گشته وبا هوايي كه از منافذ روي بدنه وارد اتاقك احتراق مي شود به كمك شعله مشتعل گشته و مي سوزد . جنس كوره از فولاد بوده كه در داخل آن قطعه اي چدني به منظور تبخير نفت در محل ورودي سوخت به كوره قرار داده شده است.

اجزاء آبگرمکن نفتی

نكاتي در مورد نصب و تنظيم آبگرمكن :

1- آبگرمكن بايد درمحل مسطحي نصب گردد و هواي كافي براي سوخت به آن برسد.

2- اتصالات ورود و خروج آب را كنترل كنيد كه نشتي نكنند و در صورتيكه نشت داشته باشند آن را بر طرف نماييد.

3- وضع دودكش ها را كنترل كنيد كه سالم و بطور صحيح نصب شده باشند در غير اين صورت دود در فضاي ساختمان پخش و باعث مسموميت افراد و سياه شدن ديوار و اثاثيه مي گردد. مكش دود عامل اساسي خوب كار كردن آبگرمكن است و به اين جهت بايد اتفاع و قطر لوله دودكش كافي بوده و محل اتصال لوله ها به يكديگر صاف و بدون درز باشد. براي اينكه باد در دودكش تاثير نكند،دودكش بايد در مرتفع ترين قسمت پشت بام نصب شود و داراي كلاهك باشد.

4- سه راه تنظيم هوا (دمپر ) مكش دودكش را با كار آبگرمكن هماهنگ مي كند.دريچه هوا كش بر روي يك محور مقداري بالاتر از مركز دايره هواكش مي باشد.در روي دريچه هواكش پيچي نصب شده كه يك وزنه كوچك به آن متصل است.با پيچانيدن پيچ و تغيير وزنه ،وضع قرار گرفتن دريچه تنظيم مي شود.وزنه بايد در حالتي قرار گيرد كه با كوچكترين فشاري دريچه به نوسان در آيد.

5- پس از ريختن نفت در منبع و جاري شدن آن در لوله ها،دقت نماييد كه تمام اتصالات محكم بوده و نشت نكند.اگر نشت در اثر ترك لوله باشد بايد آن را عوض كرد ودر صورتيكه از محل اتصال باشد،بايد مهره محل اتصال را بوسيله يك آچار مناسب قدري محكمتر كرد. چنانچه نشت ادامه يافت،بايد پرچ سر لوله ها را تعويض و به طور كلي رفع عيب نمود.

توجه: چنانچه آچار مناسب در دسترس نبود،در باز كردن و محكم كردن مهره هاي اتصال هيچگاه از انبر دست استفاده نكنيد،زيرا جنس اتصالات از آلياژ مس است و لبه هاي آن ها به سرعت ساييده شده و از بين مي رود.

سرويس و نگهداري آبگرمكن:

1- براي روشن كردن آبگرمكن،هيچگاه چوب كبريت را داخل اجاق نيندازيد و هميشه از سيم مخصوص استفاده كنيد.

2- چون آب جوش در جدار آبگرمكن ايجاد رسوب معدني مي كند،حتي الامكان سعي كنيد درجه حرارت آب از 60 درجه سانتيگراد تجاوز نكند.

3- ترموستات را كه وظيفه اصلي آن قطع و وصل جريان نفت به اجاق مي باشد و در نتيجه درجه حرارت آب را ثابت نگه مي دارد،هر شش ماه يك بار بايد آزمايش كرد.بدين منظور درجه تنظيم سوخت كاربراتور را روي عدد زياد به مدت يك ساعت قرار داده درجه ترمومتر را كنترل نماييد كه از عدد 90 درجه سانتيگراد بالاتر نرود ضمنا" از لوله سر ريز شير اطمينان هم آب خارج نشود در اين حالت بايد كاربراتور سوخت را قطع نمايد.

4- شير اطمينان در صورتي صحيح كار مي كند كه با گرم شدن آب بيش از حد،مقداري آب داغ و بخار از آن خارج گردد. اين نوع شير ها وظيفه دارند در برابر فشار يا درجه حرارت و يا هر دو آن ها آبگرمكن ها را كنترل نمايند تا خطري گريبانگير افراد خانواده و يا خود دستگاه نگردد. اينگونه شير از يك طرف به آبگرمكن متصل شده واز يكطرف ديگر به لوله هي كه سر آن آزاد است متصل مي گردد (لوله سر ريز) . براي اطمينان از صحت كار اين شير بايد اهرم شير را كمي بالا كشيده در صورتي كه از لوله سر ريز مقداري آب خارج گردد و بعد از آزاد كردن اهرم آب قطع گرديد دليل بر صحت كار شير مي باشد.

5- هر شش ماه يكبار بايد صافي كاربراتور را تميز كرد، براي اين كار به ترتيب زير عمل كنيد:

الف- شير خروج نفت از مخزن را ببنديد تا ورود نفت به كاربراتور قطع شود .

ب- ظرفي زير كاربراتور قرار دهيد.

ج- پيچ صافي كاربراتور را باز كنيد. (مطابق شكل ) .

د- صافي را بيرون بياوريد.در اين موقع نفت همراه با كثافات ديگر خارج شده ودر ظرف مي ريزد.

ه- صافي را در ظرفي كه حاوي مقداري نفت است تكان دهيد تا تميز شود. شير مخزن نفت را كمي باز كنيد تا مقداري نفت داخل كاربراتور شود و با خارج شدن از آن كاربراتور تميز شود.

و- شير مخزن نفت را ببنديد و صافي را عكس ترتيب پياده كردن آن سوار كنيد.

ز- دقت كنيد كه واشر صافي فرسوده وپاره نباشد،زيرا در غير اين صورت پس از سوار كردن صافي ،نفت از اطراف آن نشت خواهد كرد. همچنين در صورت پاره بودن صافي آن را تعويض نماييد.

اجزاء کاربراتور نفتی

6- هر چند وقت يكبار ماده پاك كننده اي داخل اجاق بريزيد.

7- دقت كنيد نفتي را كه داخل مخزن نفت مي ريزيد ،با آب مخلوط نباشد زيرا قطعات حساس كاربراتور آسيب مي بيند.

8- در آبگرمكن هايي كه داراي اهرم تميز كننده مجراي ورود نفت به اجاق هستند،اين اهرم را هر چند وقت يكبار بچرخانيد تا جرم مجراي ورود نفت به اجاق تميز شود.

9- سالي يكبار لوله هاي دودكش آبگرمكن را تميز كنيد.

10- هر چند وقت يكبار كوره را سرويس نماييد.براي اين كار به ترتيب زير عمل كنيد.

به دليل احتراق در كوره ودر نتيجه توليد دوده كوره آبگرمكن هر چند وقت يكبار بايستي باز شده و تميز شود. تشخيص زمان تميز كردن كوره موقعي است كه از سوراخ هاي موجود در روي اتاقك احتراق (كوره) شعله كاملا" ديده نشود يا به عبارت ديگر سوراخ ها را دوده گرفته باشد كه در نتيجه جلو ورود اكسيژن لازم مسدود شده باشد.

1- شير داخل منبع نفت كه به صورت ميله اي سر كج و انتهاي آن حديده شده است را ببنديد (شير ارتباطي منبع ذخيره نفت به كاربراتور ).

2- به آبگرمكن فرصت دهيد تا نفت داخل كاربراتور و لوله هاي رابط كاملا" بسوزد و آبگرمكن خود بخود خاموش شود.

3- چند دقيقه اجازه دهيد كوره آبگرمكن سرد شود .

4- توسط آچار تخت يا فرانسه مهره لوله ارتباطي سوخت از كاربراتور به كوره را باز كنيد.

5- جك زير اجاق را با چرخانيدن شل كنيد.

6- كوره آزاد شده را بيرون بكشيد.

7- كوره را با برس تميز كنيد(بطوري كه سوراخ هاي ورود هوا كاملا"باز شوند.).

اجاق (کوره) آبگرمکن نفتی
باز کردن کوره آبگرمکن نفتی

پایان مطلب سرویس و تعمیر آبگرمکن نفتی


از وب سایت حبیب

برگشت به صفحه قبل