سرویس و تعمیر سماور برقی
Samovar service and repairسماور برقي كه انرژي الكتريكي را به گرما تبديل كرده وباعث بجوش آمدن آب مي گردد به منظور جلوگيري از خطرات سماورهاي ذغالي ونفتي به بازار عرضه شده است.

ساختمان سماور برقي :


1- بدنه (مخزن) و  در پوش  2- پايه و دسته ها 3- المنت 4- عايق مخصوص المنت 5- لوله هاي عايق نسوز (وارنيش) 6- ترمينال چيني 7- ترموستات (اتو ماتيك ) 8- لامپ نشان دهنده 9- كابل رابط ودوشاخه 10- مقوا ونخ نسوز 11- فيوز

المنت ها :

الف- المنت هاي آبي (حلزوني ) -اين المنت ها مستقيما"درون آب سماور قرار مي گيرد.جنس آن از كروم آلومينيوم يا كرم نيكل مي باشد كه درون پودر چيني قرار گرفته. وبر روي مجمع آن ها روكش فلزي كشيده شده است وبدين ترتيب المنت از بدنه فلزيش عايق شده است تذكر :هنگام تعمير اگر المنت آبي در آزمايش با لامپ سري ، المنت با بدنه فلزي راه داشته باشد به هيچ وجه نبايد بكار برده شود زيرا باعث اتصال بدنه وايجاد برق گرفتگي مي شود.

ب - المنت هاي فنري- اين المنت ها در آب قار ندارند بلكه در محفظه اي بنام تنوره در ته مخزن قرار دارند. عايق اين المنت ها از مهره هاي چيني مي باشد. اين المنت ها با توان نامي 1000 وات توليد شده وبراي جازدن آن ها درون تنوره ابتدا بايد المنت را به اندازه كافي ازدو طرف كشيده تاحلقه هاي فنري آن از يكديگر تاحدودي فاصله بگيرد پس از آن المنت رااز  درون عايق ها عبور داده و درون تنوره قرار مي دهيم.

ترمينال چيني- چون ترمينال چيني از استحكام حرارتي كافي برخور دار است بتوسط آن مي توان اتصالات مطمئن وعايق از بدنه ايجاد كرد .

وارنيش نسوز - لوله هايي از جنس الياف نسوز مي باشد كه براي جلوگيري از گرم شدن سيم هاي روپوش دار واتصال بدنه آن ها ،سيم ها را از داخل آن ها عبور مي دهند.

ترموستات - كه به كليد هاي بي متال نيز معروفند وظيفه تنظيم خود كار درجه حرارت آب را بعهده دارد واز قسمت هاي زير تشكيل شده است.

ترموستات و المنت سماور

اصول كار ترموستات بدين گونه است كه در اثر حرارت المنت، تيغه اي از ترموستات كه نسبت به حرارت حساسيت بيشتري دارد منبسط شده وچون دو تيغه از يك طرف به همديگر متصلند باعث خميده شدن آن ها مي شود وارتباط كنتاك ها قطع مي گردد. وبا قطع برق درجه حرارت پايين آمده وبي متال به حالت اوليه بر گشته وتوسط كشش يك صفحه فنري ارتباط دو باره برقرار مي شود واين عمل تكرار مي گردد. با چرخاندن محور تنظيم (ولوم ) اهرم چيني به صفحه حساس فشار وارد نموده ومي توان زمان روشن و خاموش بودن ودر حقيقت درجه آب را به دلخواه تنظيم كرد.

لامپ خبر (پيلوت يا نشان دهنده )- با برق 220 ولت كار مي كند وكار كرد سماور را مشخص مي كند.

فيوز - كه بصورت سري در مدار فاز قرار مي گيرد در صورت بروز اتصالي عمل كرده وباعث قطع برق مي شود .

مقوا ونخ نسوز - در سماور هايي كه المنت فنري دارندبه جهت آنكه حرارت تنوره به سيم بندي وكفي سماور آسب نرساند وهمچنين تشعشع حرارت بيش از حد ،عمل صحيح ترمستات را مختل نسازد از اين عايق ها استفاده مي شود معمولا"پس از پيچيدن ريسه المنت فنري با مهره هاي عايق بدور تنوره فضاي اضافي را با نخ نسوز پر نموده ودر پايان قبل از سوار نمودن پايه بر روي بدنه ،بين آن ها مقواي نسوز را قرار مي دهيم. اگر اين عايق ها از جنس مرغوب انتخاب شده باشند مي توان گفت حرارت تنوره به قسمت هاي زيرين سماور غير قابل نفوز است.

نقشه مدار الكتريكي سماور برقي

مدار الکتریکی سماور

سرويس و نگهداري سماور


1- هر گز قسمت هاي الكتريكي سماور را به منظور شست وشو داخل آب نكنيد.

2- سماور را تا حد مجاز تعين شده آب نماييد نه بيشتر.

3- هر گز سماور را بدون آب روشن نكنيد.

4- سيم رابط گره خورده را صاف نموده وهنگام تعويض از سيم هاي رابط با لايه پارچه اي استفاده نماييد.

5- براي از بين بردن رسوبات مخزن از چاقو و وسايل نوك تيز استفاده نكرده وبراي از بين بردن آن ها از سركه يا جوش شيرين استفاده كنيد.پس از به جوش آمدن آب سماور مقداري سركه يا جوش شيرين درون آن ريخته تاچند دقيقه همراه آب بجوشد سپس آب را تخليه كرده وبا قاشق رسوب نرم شده را بتراشيد.

عيب يابي و تعمير سماور


عيب1- سماور روشن نمي شود.

علت1- پريز برق ندارد.

رفع عيب1- بكمك قسمت ولتاژ آوامتر پريز را تست نموده ودر صورت نبودن ولتاژ مشكل بررسي وبر طرف مي شود.

عيب2- سماور روشن نمي شود.

علت2- دوشاخه وسيم رابط معيوب است.

رفع عيب2- ورودي هاي ترمينال را به يكديگر متصل ورابط هاي اهم متر (1×R) را به آن ها وصل مي كنيم عقربه منحرف شده واهم كمي را نمايان مي سازد.در غير اين صورت ابتدا دو شاخه وسپس كابل بررسي مي شود تا مشكل برطرف شود.

عيب3- سماور روشن نمي شود.

علت3- اتصالات داخلي سماور معيوب است.

رفع عيب3- بسيار اتفاق افتاده است كه بر اثر حرارت تنوره ،سيم هاي داخل پايه مي سوزد وبه اين ترتيب مدار كاملا" قطع مي شود.قبل از تجديد سيم بندي داخل سماور لازم است عايق هاي حرارتي زير تنوره نيز تعويض شوند در واقع مشكل عايق هاي حرارتي ،سبب نفوذ حرارت بيش از حد به قسمت زيرين سماور شده سيم هارا سوزانده است.

عيب4- سماور روشن نمي شود.

علت 4- ترموستات خراب است.

رفع عيب 4- اهم متر را روي رنج (1×R ) قرار داده وپس از خارج نمودن سماور از برق رابط هاي اهم متر را به دو پايه ترموستات متصل مي كنيم.با قطع و وصل ترموستات مي بايست عقربه منحرف شده وبجاي خود باز گردد. در غير اين صورت ترموستات معيوب است كه در صورت لزوم آن را تعويض نموده ولي در حد امكان سعي مي شود تعمير گردد.

عيب5- آب داغ شده وكار كرد سماور طبيعي است اما لامپ خبر روشن نمي شود.

علت5- لامپ سوخته

رفع عيب 5- سيم هاي رابط لامپ را از مدار خارج ومستقيما"به برق 220 ولت متصل مي كنيم در صورت سوخته بودن لامپ آن را تعويض خواهيم كرد.

عيب6- آب داغ شده وكار كرد سماور طبيعي است اما لامپ خبر روشن نمي شود.

علت 6- فاز يا نول لامپ قطع است

رفع عيب 6- سماور را برعكس نموده ودر پوش تحتاني آن را باز مي كنيم مدار سماور بالاخص لامپ را كاملا"بررسي ومشكل را برطرف مي سازيم.

عيب7- لامپ روشن مي شود اما آب گرم نمي شود.

علت7- سيم هاي رابط المنت قطع شده است.

رفع عيب7- پس از باز نمودن در پوش تحتاني سماور مدار را بررسي نموده وبراي يافتن نقطه پارگي ،در صورت متصل نبودن سماور به برق ،مي توانيم از آوامتر استفاده نماييم.نقاط پاره شده را به يكديگر متصل نموده تاعيب برطرف گردد.

عيب8- لامپ روشن مي شود اما آب گرم نمي شود.

علت8- المنت سوخته است

رفع عيب8- المنت را پس از جدا نمودن از مدار ،براي چند ثانيه به برق 220 ولت متصل مي سازيم.اگر سر راه مدار آمپر متر قرار گرفته باشد بلافاصله مي بايست منحرف شود و اگر آمپر متر در دسترس نباشد پس از چند ثانيه بدنه سماور را با دست لمس مي كنيم. در صورت سالم بودن ،المنت مي بايست داغ شده باشد.بجاي اتصال مستقيم برق مي توان از لامپ سري ويا آوامتر نيز استفاده نمود.با اين وجود در تست المنت هميشه طريق مطمئن همان اتصال مستقيم به برق است.

عيب9- سماور يكسره كار مي كند وترموستات مدار را قطع نمي كند.

علت9- كنتاكت هاي ترموستات دچار جوش خور دگي شده اند.

رفع عيب9- حرارت ورطوبت داخل سماور سبب اكسيد شدن سطح كنتاكت ها مي شود و سطح اكسيد شده در قطع و وصل هاي مداوم دچار فرسايش مي شود. از اين رو سطح كنتاكت ها مرتبا"نازك شده ودر يك اتصال ممكن است ذوب شده وبه يك ديگر بچسبند.سيم هاي ترموستات را از محل هاي اتصالش جدا نموده وسپس رابط هاي اهم متر را به آن ها متصل نموده ومحور ترموستات را در جهت عقربه ساعت وخلاف آن به گردش در آوريم.اگر عقربه در هر حالت منحرف شده وبه سمت بي نهايت ،باز گردد كنتاكت ها جوش خور ده اند. اما اگر عقربه منحرف شود وسپس بجاي خود باز گردد ترموستات سالم است. در صورت اتصال كنتاكت ها ،آن ها را جدا نموده وسطحشان را بايك سمباده نرم تميز مي كنيم.اگر تشخيص داده شود كه ديگر سطح پلاتين ها توانايي برقراري اتصال راندارند آن را تعويض مي نماييم.(منظور تعويض ترموستات است ).

عيب10- سماور يكسره كارمي كند و ترموستات مدار را قطع نمي كند.

علت10- مدار اشتباه بسته شده است.

رفع عيب10- مدار سيم بندي را بررسي نموده واگر ملاحظه شود كه اشتباهي صورت گرفته وترموستات سر راه مصرف كننده ها نيست مدار را اصلاح مي نماييم.

عيب11- بدنه سماور برق دارد.

علت11- المنت داراي اتصال بدنه است.

رفع عيب 11- با استفاده از لامپ سري پس از جدا نمودن سيم هاي متصل به المنت عايق بودن آن را از بدنه بازديد مي كنيم.انجام اين تست قبل از هر عمل ديگري و بدون در نظر گرفتن نوع المنت (حلزوني يا فنري ) الزامي است زيرا در سماور برقي عموما" اين مورد بيشتر رخ مي دهد.

عيب12- بدنه سماور برق دارد.

علت12- ترموستات داراي اتصال بدنه است.

رفع عيب 12- با لامپ سري ترموستات را از نظر عايق بودن از بدنه مورد آزمايش قرار مي دهيم .اگر ترموستات در حالت بسته باشداتصال رابط لامپ به يكي از كنتاكت هاكافي است.روشن شدن لامپ بيانگر اتصال بدنه است.

عيب13- بدنه سماور برق دارد.

علت13- لامپ داراي اتصال بدنه است.

رفع عيب13- همانند روش تشخيص علت 12 بتوسط لامپ سري ،چراغ نمودار (خبر)را مورد آزمايش قرار مي دهيم.

عيب14- بدنه سماور برق دارد.

علت 14- سيم هاي رابط به بدنه اتصال يافته اند.

رفع عيب 14- معمولا"اين عيب بابازديدظاهري مشخص خواهد شد.درغير اين صورت مدار را بدقت دنبال نموده تا نقطه اتصال بدنه رابيابيم وعيب را برطرف نماييم.

عيب15- فازمتر بر روي بدنه سماور روشن مي شود اما برق گرفتگي بوجود نمي آيد.

علت15- برق از نوع القايي است.

رفع عيب15- عبور جريان الكتريسته از هادي هاي حلقوي شكل موجب ايجاد ميدان مغناطيسي خاصي شده كه اين ميدان در بر خورد با بدنه فلزي سماور مقداري ولتاژ القايي ايجاد مي نمايدكه اين ولتاژ اندك لامپ فازمتر را روشن مي سازد. از آن جا كه برق القايي داراي اختلاف سطح ناچيزي است انجام عمل خاصي ضرورت ندارد.با اين وجود براي ايجاد حفاظت بيشتر مي توان از حفاظت ارت يا سيستم حفاظت نول استفاده نمود.

عيب16- زمان روشن بودن دستگاه بسيار زياد است اما آب به اندازه لازم گرم نمي شود.

علت16- بر روي تنوره سماور يا اگر المنت از نوع آبي (حلزوني ) است بر روي سطح المنت جرم زيادي رسوب نموده.

رفع عيب 16- يك قاشق جوش شيرين درون سماور ريخته وآن را پر از آب نموده و سماور را روشن مي كنيم.با جوشيدن آب جرم ها بتدريج از بدنه وسطح المنت جدا مي شوند. (براي اطلاعات بيشتر به قسمت سرويس ونگهداري مراجعه نماييد.)

عيب17- المنت مرتبا"مي سوزد والمنت جديد نيز عمر كوتاهي داشته ودو باره قطع مي شود.

علت17-  از زير تنوره آب نشت مي كند.

رفع عيب 17- بدنه را از پايه سماور جدا نموده وپر از آب مي كنيم .پس از نيم ساعت آب را تخليه وقسمت زير تنوره را بدقت باز ديد نموده ومحل نشتي را مي يابيم سماور را به تعمير گاه برده وقسمت نشتي را ترميم مي نماييم.

عيب18- سماور آب را داغ نموده اما قبل از جوشيدن آب خاموش مي شود.

علت 18- عايق هاي حرارتي سماور معيوبند.

رفع عيب 18- همانگونه كه قبلا"گفتيم نخ نسوز ومقوي نسوز از نفوذ حرارت بيش از حد به قسمت تحتاني (جايگاه ترموستات )ممانعت مي كند.اگر اين عايق ها معيوب شوند حرارت بيش از حد عمل صحيح ترموستات را مختل نموده وآب بسيار دير خواهد جوشيد.براي رفع عيب عايق ها را تعويض يا ترميم مي كنيم.

عيب19- سماور آب را داغ ميكند اما قبل از جوشيدن خاموش مي شود.

علت19- صفحه حساس ترموستات معيوب است.

رفع عيب19- اگر عايق هاي حرارتي سالمند وليكن ترموستات مرتبا"قطع ميكند نتيجه مي شود كه صفحه حساس معيوب شده .

عيب20- سماور آب را داغ كرده اما قبل از جوشيدن آب خاموش مي شود.

علت20- ترموستات تنظيم نيست.

رفع عيب20- در شكل ترموستات ، خار وخار نگهدار مشخص شده اند.خار  را با وارد نمودن ضربات ملايمي از جاي خود خارج ودر نقطه جديد بگونه اي جا مي زنيم كه در وضعيت (الف ) خاموش و بمحض يك حركت جزيي روشن شود.(وضعيت ب ). شكل زير :

ترموستات سماور

عيب21- بمحض اتصال دو شاخه به پريز سماور روشن مي شود وترموستات در ابتداي كار در حالت خاموشي نيست.

علت21- تنظيم نبودن ترموستات.

رفع عيب21- همانندمطالب علت 20  خار را از جاي خود خارج ودر وضعيت (الف ) مطابق شكل قرار مي گيرد تا عيب برطرف شود. پايان


پایان مطلب سرویس و تعمیر سماور برقیاز وب سایت حبیب

برگشت به صفحه قبل