انواع مقاومت  Resistorمقاومت ها از اصلي ترين اجزايي هستند كه در وسايل برقي به كار مي روند.مقاومت هادي دربرابر عبور جريان الكتريكي را مقاومت الكتريكي گويند.واحد مقاومت اهم ونشانه آن W  است . شماي مقاومت در مداره بدين صورت است.

نشانه مقاومت در مدارها

مقاومت را به منظور كاهش دادن جريان به مقدار معين و يا افت مقدار معيني از ولتاژ به كار مي برند.

انواع مقاومت-


الف-مقاومت طبيعي مدارها كه ناشي از جنس ونوع قطعات به كار رفته در مدار است مثل موتور هاي الكتريكي.

ب-مقاومت هاي مصنوعي ساخته شده كه درمدار به كار مي رود وبه شرح زير مي باشند.

1-مقاومت هاي سيمي مولد حرارت-معمولا از جنس كرم نيكل ياكرم آلومينيوم هستندوبه منظور توليد حرات ساخته شده اند مثل المان سماور برقي،سشوار،اتو و....

2- مقاومت سيمي تهيه شده از مانگانين (تركيبي از مس ونيكل و منگنز ) اين مقاومت ها از يك اهم تاهزار ها اهم تهيه مي شوند ودر دستگاه هايي نظير ولتمتر استفاده مي شود.جنس و طول سيم مقدار مقاومت را مشخص مي كند ساختمان آن بدين صورت است كه سيم مذكور  را به دور يك هسته عايق كه معمولا از جنس چيني ، باكليت يا كاغذ فشرده مي باشد مي پيچند.

3- مقاومت هاي كربني - از ذرات كربن يا گرافيت كه همراه با پودر ي ازجنس عايق تهيه ميشوند.مقدار در صد هر يك از اجزاء بالا درمخلوط مقدار معيني از مقاومت را بدست مي دهد.مخلوط مذكور را درون محفظه اي از جنس پلاستيك ريخته ودر دو طرف آن هادي هايي جهت اتصال ولحيم كاري درمدار ها تعبيه مي نمايند.اين مقاومت ها با قدرت هاي 1/8,1/4,1/2,1,2 وات واز يك تا 20 مگا اهم تهيه مي شوند.

4- مقاومت هاي كربني لايه اي - بر روي عايقي از جنس چيني لايه اي از گرافيت اندود مي كنند واين لايه را بصورت مار پيچ مي تراشند .مقدار مقاومت با پهن وباريك بودن اين نوار مارپيچ تعيين مي شود .براي محافظت لايه كربني روي آن را اندود مي كنند.مقدار مقاومت ها را يا بر روي آن ها چاپ مي كنند ويا از روش استاندارد نقطه ها ونوار هاي رنگي استفاده مي كنند در اين روش هر رنگ نماينده يك عدد مي باشد مقاومت را طوري در دست مي گيرند كه نوار هاي رنگي بطرف دست چپ نزديك تر باشد اولين نوار از سمت چپ مشخص كننده رقم اول ودومين نوار رقم دوم را نشان مي دهد ونوار سوم تعداد صفر هايي را مشخص مي كند كه بعد از دو رقم اول ودوم قرار گيرد .حلقه چهارم مقدار تلرانس مقاومت (مقدار درصد خطاي مقاومت داده شده با مقاومت واقعي) را نشان مي دهد.كد هاي رنگي مقاومت ها مطابق جدول زير مي باشد.

رنگ نوار اول نوار دوم نوار سوم(ضريب) نوارچهارم(تلرانس)
سياه 0 0 ×1  
قهوه اي 1 1 ×10  
قرمز 2 2 ×100  
نارنجي 3 3 ×1k  
زرد 4 4 ×10k  
سبز 5 5 ×100k  
آبي 6 6 ×1M  
بنفش 7 7 ×10M  
خاكستري 8 8 ×100M  
سفيد 9 9 ×1000M -,+20
طلايي - - - -,+ %5
نقره اي - - - -,+ %10
بيرنگ - - - -,+ %20


مثال:مقدارمقاومت شكل برابر است با    47 اهم    

نوار های رنگی مقاومت

تذكر: درصورتيكه حلقه سوم سياه باشد هيچ عدد يا صفر منظور نمي كنيم .پس مقدار مقاومت يك عدد دو رقمي است.مقاومت هاي كربني به وفور در دستگاه هاي الكترنيكي وهمچنين بصورت سري با لامپ هاي اتو سماور برقي و ...بكار مي روند.مقاومت ها را بصورت متغيير نيز مي سازند مثل مقاومت متغيير (ولوم) تنظيم صدا در دستگاه هاي صوتي .

اتصال مقاومت ها به هم


مقاومت كل مقاومت هايي كه در مدار سري به هم بسته مي شوند (مقاومت معادل ) از فرمول زير بدست مي آيد. R=R1+R2+R3

مقاومت كل مقاومت هايي كه در مدار موازي به هم بسته مي شوند(مقاومت معادل) از فرمول زير بدست مي آيد.

1/R=1/R1+1/R2+1/R3+…..

عيب يابي مقاومت ها


سوختگي ،شكستگي و پارگي از نشانه هاي ظاهري خرابي مقاومت هاست.همچنين مي توان يك سر مقاومت را از مدار جدا كرده واهم متر را روي رنج مربوطه قرار داده وسيم هاي آن را به دو سر مقاومت متصل مي نماييم در صورتي كه جريان از خود عبور داده ومقدار مقاومت را مشخص نمايد،مقاومت سالم ودر غير اين صورت معيوب است.

پایان مطلب انواع مقاومت و عیب یابی مقاومت هااز وب سایت حبیب

برگشت به صفحه قبل