سرویس و تعمیر همزن،ميكسر
Mixer service and repairقطعات همزن :
1-محفظه موتور2- کليد3- صفحه اتصال  4-بدنه يا قاب موتور 5- نگهدارنده چرخ دنده  6A- استاتور 7- روتور  8- چرخ دنده 9- واشر چرخ دنده 10- نگهدارنده يا تاقان A -و - 11نگهدارنده چرخ دنده B و12-پايه يا بدنه همزن 13- همزن14-سيم رابط 15- بالا برنده 16- فنر بالا برنده 17- زغال 18-ترمينال زغال 19- نگهدارنده شفت يا محور 20- صفحه اتصال B و21- نگهدارنده ياتاقان B و22- صفحه مشخصات 23- 24 -25- 26- و27-پيچ 28- ياتاقان بدون روغن.

ساختمان همزن دستی

مراحل باز کردن همزن دستي جهت تعمير:

1- پايه،بدنه،بالا برنده،کليد و صفحه اتصال A

الف: با باز کردن پيچ هاي مخصوص بدنه همزن ،که روي موتور قرار گرفته ، بدنه جدا مي شود.

ب: بعد از باز کردن پيچ هاي مخصوص موتور را بيرون بياوريد.

ج: بالابرنده وفنر بالا برنده را از محفظه موتور خارج کنيد.

د: توسط باز کردن پيچ هاي مربوطه صفحه اتصال وکليد را جدا نماييد.

ه: توسط باز کردن لحيم ترمينال هاي کليد،کليد را خارج کنيد.

و:با قطع سيم هاي رابط از صفحه اتصال A،صفحه اتصال را خارج نماييد.(مطابق شکل).

2- چرخ دنده وصفحه اتصال B

الف:پيچ هاي مخصوص دو نگهدارنده چرخ دنده A,Bرا باز کنيد وچرخ دنده نگهدار Aرا در آوريد(مطابق شکل).

ب:چرخ دنده ها را به طرف پايه بکشيد وآن را خارج کنيد.چرخ دنده را از نظر موقعيت علامت گذاري کنيد تا موقع مونتاژبا مقابل هم قرار دادن علامت ها در دو چرخ دنده مونتاژ صحيح دو قطعه صورت گيرد. (مطابق شکل)

ج:پيچ هاي ياتاقان نگهدار B را باز کرده وياتاقان نگهدار B را در آوريد.

د: لحيم ترمينال هاي زغال را از صفحه اتصال B باز کنيد.

3- زغال

الف:با توجه به شکل ها بعد از خارج کردن صفحه اتصال B،يک پيچ گوشتي کوچک داخل سوراخ مربعي شکل زغال نگهدار نموده ولبه ترمينال زغال را به سمت پايين فشار دهيد وترمينال را خارج کنيد.

مدار الکتریکی همزن

سرويس ونگهداري همزن:


1- هر گز محفظه موتور را به منظور شست شو زير آب نگيريد.

2- هنگام کار با همزن مواظب باشيد که سيم رابط با پره هاي همزن در گير نشود.

3- از به هم زدن مواد سخت وغليظ که در توان دستگاه نمي باشد خود داري نماييد.

4- سيم رابط زخمي را هر چه زود تر تعويض نماييد.

5- پره هاي همزن را پس از شستن خشک نماييد.

6- در صورتي که پره ها کج شده اند آن ها را تعمير يا تعويض نموده وهنگام جا زدن آن ها دقت کافي مبذول نماييد.

7- در صورتي که همزن در مواد گير کرده ونچرخيد بلافاصله دستگاه را خاموش کنيد.

8- سعي کنيد همزن را درون مواد ظرف روشن وخاموش کنيد تا از پاشيدن مواد به اطراف جلو گيري شود.

9-هنگام کار همزن ،دست،کفگير،قاشق و نظاير آن ها را به پره ها نزديک نکنيد.

10- از همزن براي مدت طولاني استفاده نشود (زمان بيش از 30 دقيقه مجاز نمي باشد.).

عيب يابي و تعمير همزن:


عيب1- همزن روشن نمي شود.

علت1- پريز برق ندارد.سيم رابط يا اتصال سيم به دوشاخه قطع شده است.

رفع عيب1- پس از اطمينان از برق پريز ،سيم رابط ودوشاخه را به کمک اهم متر آزمايش نموده ورفع عيب نماييد.

عيب2- همزن کار نمي کند.

علت2- کنتاکت هاي کليد اتصال کامل ندارند.

رفع عيب 2- با خم کردن کنتاکت ها اتصال را کاملآ برقرار کنيد.

عيب3- همزن روشن نمي شود

علت3- کنتاکت هاي کليد با جسم خارجي تماس دارد.

رفع عيب3- جسم خارجي را بر داريد وکنتاکت ها را تميز کنيد.

عيب4- همزن کار نمي کند.

علت4- سيم پيچ استاتور معيوب است.

رفع عيب 4- استاتور را از نظر ظاهري وارسي ودر صورت مشکوک بودن با اهم متر آزمايش نموده ودر صورت سوختن آن را تعويض نماييد.

عيب5- همزن نمي چرخد.

علت5- آرميچر معيوب است.

رفع عيب5- آرميچر را طبق مطالب گفته شده در مورد تست آرميچر ها بررسي ودر صورت لزوم تعويض نماييد.

عيب6- دستگاه روشن نمي شود.

علت 6- زغال ها کوتاه شده است.

رفع عيب6- زغال ها را تعويض نماييد.

عيب7- دستگاه روشن نمي شود.

علت 7- فنر هاي زغال معيوب است .

رفع عيب7- فنر ها را بر رسي وتعويض نماييد.

عيب8- موتور آرام مي چرخد.

علت8- بين چرخ دنده ها جسم خارجي گير کرده است.

رفع عيب8- چرخ دنده ها را تميز وگريس کاري کرده در صورت لزوم تعويض نماييد.

عيب9- موتور آرام مي چرخد.

علت9-چرخ دنده ها خورده شده اند

رفع عيب9- چرخ دنده ها را تعويض و گريس کاري کنيد.

عيب10- موتور آرام مي چرخد.

علت10- مدار الکتريکي آرميچر يا استاتور اتصال کوتاه دارند.

رفع عيب10- مدار را بر رسي وتست نموده در صورت لزوم مورد را تعمير يا تعويض نماييد.

عيب11- موتور آرام مي چرخد.

علت11- زغال ها خوده شده اند.

رفع عيب11- زغال ها را تعويض نماييد.

عيب12- موتور آرام مي چرخد.

علت12-خوردگي وساييدگي در آرميچر.

رفع عيب12- آرميچر را تعويض نماييد.

عيب13- پره هاي همزن به هم گير مي کنند.

علت 13- پره ها کج شده است.

رفع عيب13- پره ها را تعمير يا تعويض نماييد.

عيب14- پره هاي همزن به هم گير مي کنند.

علت 14- چرخ دنده از محل خود خارج شده است.

رفع عيب14- موقعيت چرخ دنده ها را اصلاح کنيد.

عيب15- پره هاي همزن به هم گير مي کنند.

علت15- خوردگي چرخ دنده ها

رفع عيب 15- چرخ دنده ها را تعويض کنيد.

عيب16- همزن دستگاه از جاي اصلي خود خارج شده است.

علت16- چرخ دنده خراب است.

رفع عيب16-چرخ دنده را تعويض نماييد.

عيب17- موتور کار مي کند اما پره هاي همزن به صورت کم قدرت حرکت مي کنند ويا اصلا" حرکت نمي کنند.

علت17- چرخ دنده ها خورده شده اند

رفع عيب17- چرخ دنده هارا تعويض نماييد.

عيب18- وقتي کليد در وضعيت 1 قرار دارد (در همزن هاي 5 سرعته ) موتور کار نمي کند يا سرعت وضعيت 1 مانند وضعيت 2 مي باشد.

علت18- ديود سوخته است.

رفع عيب18- ديود را با اهمتر تست ودر صورت سوختن تعويض نماييد.

عيب19- همزن نمي چرخد وصداي هوم مي دهد.

علت19- چرخ دنده با جسم خارجي در گير است.

رفع عيب19- چرخ دنده را تميز،تعمير ويا تعويض نماييد.

عيب20- همزن نمي چرخد وصداي هوم مي دهد.

علت20- چرخ دنده تاب دارد يا خورده شده است

رفع عيب20- آن را تعويض نماييد.

عيب21- همزن نمي چرخد وصداي هوم مي دهد.

علت21- روتور يا استاتور سوخته است.

رفع عيب21- آن را بر رسي وتعمير يا تعويض نماييد.

عيب22- همزن نمي چرخد وصداي هوم دارد.

علت22- محور روتور تاب دارد.

رفع عيب22- آن را تعويض کنيد.

عيب23- همزن نمي چرخد وصداي هوم دارد.

علت 23- مواد سخت،خيلي فشرده يا خيلي زياد است.

رفع عيب23- براي اطمينان ،همزن را بيرون از مواد روشن کنيد در صورت صحت مورد مذکور ،مواد را تنظيم کنيد.

عيب24- همزن صداي نويز ايجاد مي کند.

علت 24- پره هاي همزن تغيير شکل يافته است.

رفع عيب24-پره ها را تنظيم يا تعويض نماييد. پايان

پایان مطلب سرویس و تعمیر همزن برقی دستیاز وب سایت حبیب

برگشت به صفحه قبل