سرویس و تعمیر بخاري برقي،هيتر
Heater service and repairبخاري برقي دستگاهي است كه انرژي الكتريكي را به انرژي گرمايي تبديل مي كند.و به علت نداشتن آلودگي سوختي در محيط هاي كوچك به ويژه حمام ها مورد استفاده فراوان دارد.اين بخاري ها معمولا" از قسمت هاي زير تشكيل شده اند:

1 - بدنه 2 - شبكه محافظ  3 - كليد (با لامپ يا بدون لامپ خبر )  4 - سيم هاي رابط  5 - عايق نسوز 6 - المنت 7 - عايق چيني نر وماده  8 - پايه فلزي نگهدارنده المنت 9- ترمينال چيني

تعداد المنت در بخاري ها متفاوت بوده ودر انواع مختلف ساخته مي شود.جنس المنت از كرم نيكل يا كرم آلومينيوم مي باشد.

انواع المنت ها عبارتند از:


الف - المنت با حفاظ شيشه اي  ب - المنت پيچيده شده بدور سراميك يا آجر نسوز  ج - المنت ميله اي كه سيم مقاومت آن از درون مهره هاي چيني عبور كرده وروي آنها از فلز پوشانده وجهت استفاده در حمام مفيد مي باشد.

مدار الكتريكي بخاري -

در نقشه هاي زير دو نمونه از مدار بخاري سه المنته با دو كليد لامپ دار وسه كليد لامپ دار ديده مي شود.

مدار الکتریکی هیتر

سرويس ونگهداري بخاري -

1 - از وارد آوردن ضربه هاي شديد به بخاري و زمين زدن آن جدا" خود داري نماييد. اين امر بويژه در بخاري هاي با المنت شيشه اي سبب مي شود كه سيم هاي مقاومت در قسمتي درون شيشه جمع شده وبه هم متصل گردد وموجب كم شدن مقاومت وسوختن آن شود.

2 - از سر رفتن غذا وريختن آب روي بخاري جلو گيري نماييد.

3 - چون جريان مصرفي بخاري ها بالاست لذا از پريز ، دو شاخه وسيم هاي رابط داراي آمپر بالا استفاده نماييد.

4 - دوشاخه هاي زنگ زده واكسيده شده ايجاد حرارت وجرقه نموده موجب آتش سوزي مي شود آن ها را تميز يا تعويض نماييد.

5 - بخاري هايي كه در حمام نصب مي شود حتما"بايد داراي سيم ارت باشد.

عيب يابي وتعمير بخاري برقی

عيب 1 - بخاري روشن نمي شود
علت 1 - پريز اصلي برق ندارد.

رفع عيب 1 - بوسيله قسمت ولتاژ آوامتر (رنج 250ولت ) بودن ولتاژ در پريز را تست مي كنيم درصورت نبودن ولتاژ عيب بررسي ورفع عيب مي شود.

عيب 2- بخاري روشن نمي شود.

علت 2 - دو شاخه يا سيم رابط دچار پارگي ونقص شده است.

رفع عيب 2 - دو سيم ورودي به ترمينال اصلي را جدا و به يكديگر متصل مي سازيم سپس رابط هاي آوامتر (رنج 1×R ) را به آن ها وصل نموده ودرصورت سالم بودن ،عقربه سريع منحرف مي شود . در غير اين صورت ابتدا دو شاخه بازديد وسپس كابل بررسي مي شود تا عيب مشخص وبرطرف گردد.

عيب 3- بخاري روشن نمي شود.

علت 3- نول اصلي مدار پس از ترمينال قطع شده است.

رفع عيب 3- هر مصرف كننده در جريان تكفاز به فاز ونول احتياج دارد تاقادر به انجام كار باشد. هر گاه توسط فاز متر پس از روشن نمودن كليد هر دو پايه المنت ها فاز داشته باشند مشخص است كه نول مدار قطع است. زماني مي توان گفت نول اصلي قطع شده كه علاوه بر المنت ها ،لامپ هاي كليد نيز روشن نشود . اما اگر لامپ ها روشن مي شوند فقط نولي كه بطرف المنت ها كشيده شده ،قطع است.

عيب 4- بخاري روشن نمي شود.

علت 4- فاز اصلي مدار پس از ترمينال قطع است.

رفع عيب 4- همانگونه كه بودن فاز درهر دو پايه مصرف كننده بيانگر قطع شدن نول است اگر در استفاده از فازمتر هر دو پايه نول باشند (لامپ فازمتر روشن نشود).فاز قطع شده است .بايد مدار را از برق پريز جدا نموده وبتوسط آوامتر (1×R ) همه اتصالات وسيم هاي رابط را بررسي نمود تا محل عيب مشخص وترميم گردد.

عيب 5 - بخاري روشن نمي شود.

علت 5 - كليد خراب است.

رفع عيب 5 - عموما"در كليد هاي دو پل وسه پل از يك ريل مشترك براي رساندن فاز به ورودي كليد ها استفاده مي كنند كه درنقشه هاي ارايه شده نيز با خط پر مشخص است .اگر اين ريل بنا به علتي دچار مشكل شود ويا فاز ورودي به ريل جدا شود المنت ها و لامپ ها روشن نمي شوند.بندرت اتفاق مي افتد كليد آنچنان آسيب كلي ببيند كه هر سه پل بصورت همزمان از عملكرد متوقف شوند .معمولا"براي تست كليد از آوامتر (1×R ) استفاده ميشود.ابتدا بخاري راازبرق جدا نموده سپس رابط هاي آوامتر را به كليد مرتبط ساخته ،باقطع و وصل كليد ،عقربه منحرف شده وبجاي خود باز مي گردد.

عيب 6 - بخاري روشن نمي شود.

علت 6- المنت ها قطع شده اند.

رفع عيب 6 - در بخاري هاي چند المنته بندرت اتفاق مي افتد كه هرسه المنت دريك زمان قطع شوند وتنها زماني مي توان به اين نتيجه احتمالي رسيد كه بر روي المنت هاي در حال كار مايعي ريخته باشد.در اين صورت سيم هاي المنت اكسيده شده و پاره مي شوند .براي تست المنت از آوامتر استفاده مي كنيم .بخاري از برق جدا شده وبتوسط آوامتر (1×R ) پايه هاي المنت را مورد آزمايش قرار مي دهيم.اگر المنت سالم باشد عقربه منحرف شده واهم معيني رانشان مي دهد.درغير اين صورت المنت تعويض مي شود.

عيب 7 - بخاري اتصال بدنه دارد.

علت 7 - عايق هاي نر وماده چيني معيوب هستند.

رفع عيب 7 - همانگونه كه قبلا"ذكر شد جنس اين عايق ها از چيني است .بر اثر حرارت زياد كمي ترد وشكننده شده وبراثر حمل غير اصولي بلاخص وارد آمدن ضربات به بدنه بخاري اين پايه ها دچار فرسايش شده وپيچ هاي عبوري از آن ها با بدنه فلزي ارتباط برقرار مي كند...مي توان گفت 70 درصد اتصال بدنه در بخاري هاي برقي مربوط به همين عيب است . بكمك چراغ آزمايش 220 ولت عايق بودن تمامي پايه ها ي المنت ها كه بتوسط همين عايق هاي چيني به بدنه متصل هستند،بررسي مي شود. با روشن شدن لامپ درتست هركدام از پايه ها ، آن عايق ها تعويض مي شوند تاعيب برطرف شود .

عيب 8 - بخاري اتصال بدنه دارد.

علت 8 - سيم هاي رابط با بدنه دستگاه برخورد نموده اند.

رفع عيب 8 - معمولا" نامرغوب بودن وارنيش سبب سوختگي سيم ها مي شود .سيم بدون عايق به بدنه دستگاه متصل شده وايجاد برق گرفتگي مي كند.براي تشخيص ورفع عيب كافيست سيم هاي پشت بخاري بطور كامل باز بيني ونقاط آسيب ديده ترميم گردند.

پایان مطلب سرویس و تعمیر بخاری برقی


از وب سایت حبیب

برگشت به صفحه قبل